Budżetowanie i Controlling

• Weryfikacja jakości informacji uzyskiwanych z posiadanych systemów informatycznych klasy MRP, MRP II, ERP czy BI.
• Modyfikacja i uelastycznienie przyjętych modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa, optymalizacja i koordynowanie procesów wewnętrznych, harmonizacja i ustalenie spójności pomiędzy programami stosowanymi w firmie służące księgowości, gospodarce magazynowej, kadrom czy budżetowaniu.
• Audyt jakości kalkulacji kosztów.
• Analiza sposobu rozliczania kosztów przy różnych poziomach zmienności kosztów.
• Weryfikacja zgodności przyjętego przez firmę modelu biznesowego, w tym linii biznesowych, miejsc powstawania kosztów oraz budowy zarządczych rachunków zysków i strat.
• Dostarczenie wytycznych dla nowego systemu informacyjnego lub zmienionego systemu informacyjnego.
• Budowanie zespołu po stronie klienta uwzględniającego project managera oraz eksperta z naszej firmy jako nadzoru merytorycznego.
• Uczestnictwo w projekcie przez cały okres jego trwania, gwarantujące tym samym, że wymagania założone na początku zostaną osiągnięte i nie ulegną deformacjom.