Wycena i Analiza

• Wycena przedsiębiorstw przy użyciu metod dochodowych, porównawczych i majątkowych, a wyniki wyceny przedstawiane są w formie raportu zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Wyceny i Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym.
• Wycena udziałów i akcji w spółkach, uwzględniająca specyfikę przedsiębiorstwa oraz cel wyceny, korzystając z metodologii, takich jak metoda dochodowa, porównawcza i majątkowa.
• Testy na utratę wartości zgodnie z MSR 36 i MSR 28, które obejmują wartość firmy, aktywa trwałe, inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia.
• Wycena wartości marki i znaku towarowego wykonywana zgodnie z międzynarodowymi standardami, zawierającymi m.in. analizę behawioralną, ekonomiczną i prawną oraz unikalną metodę oceny marki VOLANTE Brand index©.
• Wycena technologii w oparciu o Międzynarodowe Standardy Wycen IVS 2017, w tym unikalną metodę oceny marki VOLANTE IPQ index© oraz analizę trwałości technologii.
• Wycena oprogramowania i licencji opierające się na Constructive Cost Model II i Międzynarodowe Standardy Wycen IVS 2017:210, a także obejmują analizę dobrych praktyk rynkowych, strategii licencjonowania, benchmarków rynkowych i modele analizy statystycznej.
• Wycena praw autorskich poprzez metody kosztowe, przychodowe i opłat licencyjnych.
• Wycena szkód gospodarczych oparta na wytycznych Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.
• Analizy porównawcze (benchmarki) na potrzeby cen transferowych w zakresie opłat licencyjnych.
• Wycena instrumentów finansowych w tym opcji, kontraktów terminowych, transakcji SWAP, obligacji korporacyjnych, skryptów dłużnych i innych instrumentów dłużnych oraz hybrydowych.
• Budowy modeli przewidywanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9.
• Oszacowanie udziału dochodu z praw własności intelektualnej w zakresie opłat na potrzeby IP BOX.
• Budowa modeli wyceny umów dzierżawy, najmu i leasingu zgodnie z MSSF 16.